Main menu
OMatKo!!!Regulamin

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. VII edycja Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów „OMatKo!!!”, zwana jest w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywającą się w terminie 5-6 grudnia 2020 roku w formie on-line.
 2. Organizatorem Konferencji jest Samorząd Studencki Wydziału Matematyki we współpracy z:
 • Kołem Naukowym Inżynierii Finansowej,
 • Kołem Naukowym Statystyki Matematycznej „Gauss”,
 • Kołem Naukowym Matematyki,
 • Fundacją MANUS.
 1. Adres Organizatora: Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, budynek C-11, Janiszewskiego 14a, 50-372 Wrocław.
 2. Uczestnik, zgłaszając swój udział w konferencji, poprzez wypełnienie formularza zapisowego, poświadcza znajomość niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin dotyczy wszystkich osób biorących udział w Konferencji.
 4. Prelekcje w czasie Konferencji będą podzielone na dwa bloki: Matematyka teoretyczna” i Matematyka stosowana”. Prelekcje w ramach tych bloków będą się odbywać równolegle.
 5. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem http://omatko.im.pwr.wroc.pl
 6. Celem Wydarzenia jest rozwój naukowy studentów i doktorantów, szerzenie oraz
  popularyzacja matematyki i jej zastosowań, a także promocja Wrocławia oraz Politechniki Wrocławskiej na arenie ogólnopolskiej, co znacznie ułatwia nawiązanie współpracy z innymi uczelniami wyższymi w Polsce. Dzięki idei „studenci - studentom”, przyświecającej Organizatorom Konferencji, Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, wyników badań i problemów naukowych.

2. Wymagania techniczne

 1. Rejestracja, przeglądanie strony internetowej oraz udział w Konferencji online wymaga połączenia z Internetem. Należy korzystać z urządzenia i sieci Internet.

3. Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konferencji są studenci i doktoranci kierunków: matematyka oraz matematyka stosowana i im pokrewnych, absolwenci, przedstawiciele Sponsorów oraz zaproszeni przez Organizatorów Goście.
 2. Absolwenci mogą brać bierny udział w Konferencji, tzn. nie mogą wygłaszać referatów, prezentować plakatów ani koła naukowego.
 3. W Konferencji mogą wziąć udział wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia.
 4. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowywania się poleceniom Organizatora lub osób przez niego upoważnionych.
 5. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu oraz zakłócanie porządku publicznego upoważnia Organizatora do wykluczenia tej osoby z udziału w Wydarzeniu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub odłączenia Uczestnika od streamingu online przy niepożądanym zachowaniu Uczestnika w trakcie Konferencji Online.
 7. Warunkami udziału w Konferencji są:
 8. uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 10 złotych dla studentów i doktorantów, 15 zł dla absolwentów w przeciągu trzech dni od daty rejestracji,
 9. przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres e-mail omatko@pwr.edu.pl.
 10. Opłatę za uczestnictwo w Konferencji należy wnieść przez portal polibudka.pl. Odnośnik do wykupienia uczestnictwa w Konferencji  zostanie podany na stronie Konferencji oraz na Fanpage’u Konferencji i Wydarzeniu na portalu Facebook.
 11. Na indywidualną prośbę Uczestnika Fundacja MANUS wystawi fakturę VAT za udział w Konferencji. Chęć otrzymania faktury VAT Uczestnik zobowiązany jest zgłosić podczas zakupu biletu na Konferencję przez portal polibudka.pl. Konieczne jest wtedy podanie wszelkich niezbędnych do faktury danych, w tym NIP. Późniejsze prośby o wystawienie faktury VAT nie zostaną zrealizowane.
 12. Potwierdzenie rejestracji otrzymane drogą elektroniczną jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia. O niezakwalifikowaniu zgłoszenia, z przyczyn merytorycznych bądź formalnych, zainteresowana osoba zostanie poinformowana odrębnie drogą elektroniczną.
 13. Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą uwzględniane.
 14. Uczestnictwo w Konferencji może mieć charakter czynny (tj. wygłaszanie prezentacji, prezentacja plakatu lub koła naukowego) lub bierny (słuchanie prelekcji, głosowanie).
 15. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana drogą mailową. Rezygnację należy przesłać na adres omatko@pwr.edu.pl.
 16. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji nie przysługuje mu zwrot opłaty.
 17. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej w trakcie Wydarzenia.

4. Prelekcje, plakaty, koła naukowe

 1. Warunkiem koniecznym, by wygłosić prelekcję w trakcie Konferencji, jest zgłoszenie autora, tematu referatu wraz z abstraktem oraz nazwy bloku (‘Matematyka Teoretyczna‘ lub ‘Matematyka Stosowana‘), w ramach którego ma się odbyć prezentacja, w terminie do 27 listopada 2020 r. oraz przesłąnie gotowej prezentacji do 3 grudnia 2020 r. Niezbędne informacje należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres omatko@pwr.edu.pl.
 2. Warunkiem koniecznym prezentacji plakatu naukowego na sesji plakatowej jest zgłoszenie autora, tematu w terminie do 27 listopada 2020 r. oraz przesłanie gotowego plakatu do 3 grudnia 2020 r. Niezbędne informacje należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres omatko@pwr.edu.pl.
 3. Warunkiem koniecznym prezentacji koła naukowego podczas Konferencji jest przesłanie opisu koła wraz z listą uczestników będących członkami koła oraz w terminie do 27 listopada 2020 r. oraz szczegółów prezentacji do 3 grudnia 2020 r. Niezbędne informacje należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres omatko@pwr.edu.pl.
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń w kategorii prelekcja, plakat, koło naukowe Organizatorzy do 29 listopada wybiorą te, które zostaną zaprezentowane na Konferencji. Pozostałe trafią na listę rezerwową.
 5. W sytuacji gdy zgłoszeń prelekcji z jednego bloku tematycznego będzie znacznie więcej, Organizator może zdecydować o przyjęciu większej liczby referatów z tego bloku kosztem drugiego bloku.
 6. Organizatorzy do 29 listopada powiadomią Prelegentów, czy ich prelekcje, plakaty, koła naukowe zostały wybrane. Uczestnicy są zobowiązani do 1 grudnia potwierdzić chęć prezentacji.
 7. W przypadku, gdy Prelegent zrezygnuje z możliwości przedstawienia prelekcji, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail na adres omatko@pwr.edu.pl.
 8. W przypadku braku potwierdzenia lub rezygnacji z chęci wygłaszania prelekcji Organizator zaprasza kolejną osobę z listy rezerwowej.

5. Ocena wystąpień

 1. Uczestnicy wygłaszający prelekcję oraz prezentujący plakat wezmą udział w plebiscycie na odpowiednio najlepszą prelekcję w bloku „Matematyka Teoretyczna” oraz w bloku „Matematyka Stosowana” oraz najlepszy plakat.
 2. Każdy Uczestnik będzie miał możliwość oceny:
 • wszystkich prezentowanych referatów w skali od 1 do 5 w 2 kategoriach - „merytoryka” oraz "forma prezentacji", które będą sumowane z wagami odpowiednio 0.6 i 0.4,
 • wszystkich prezentowanych plakatów w skali od 1 do 5 w 2 kategoriach - „merytoryka” oraz “estetyka”, które będą sumowane z wagami odpowiednio 0.8 i 0.2.
 1. Głosowanie możliwe będzie poprzez oficjalny formularz Konferencji. 
 2. Aby referat bądź plakat wziął udział w konkursie, musi uzyskać oceny od co najmniej 20% Uczestników Konferencji.
 3. Autorzy trzech referatów w bloku ,,Matematyka Teoretyczna’’, trzech referatów w bloku ,,Matematyka Stosowana” oraz trzech plakatów, które zostaną najwyżej ocenione, otrzymają nagrody rzeczowe od Organizatorów.
 4. Koła naukowe zakwalifikowane do prezentacji podczas Konferencji otrzymają nagrody rzeczowe od Organizatorów.
 5. Wyniki konkursów zostaną przedstawione podczas oficjalnego zakończenia Konferencji i opublikowane na stronie internetowej oraz w innych mediach społecznościowych.

6. Własność intelektualna

 1. Tytuł i program Konferencji, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Konferencji jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi. Kopiowanie materiałów konferencyjnych lub/i nagrywanie Konferencji online, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji.

7. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika,
  2. brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego dostępności,
  3. słabe warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie, niezbędne do korzystania z Konferencji online ,
  4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą rejestracji;
  5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator,
  6. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Konferencji przez Organizatora w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator).
 2. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Konferencji online.

8. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni.

9. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o wszelkich ewentualnych zmianach w Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Wydarzenia.
 3. W sytuacji gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, opłata konferencyjna zostanie zwrócona Uczestnikom na wskazane przez nich konta bankowe.
 4. W przypadku gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.
 5. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg Wydarzenia tylko, gdy wszyscy Uczestnicy przestrzegają Regulaminu oraz prawa polskiego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za skutki i konsekwencje czynów, będące wynikiem nieprzestrzegania postanowień oraz zarządzeń Organizatorów.
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.
 8. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.
 11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki właściwych dla nauki, tj. wystrzegania się zachowań opisanych jako guest-authorship, ghostwriting, plagiat, autoplagiat, jak również zobowiązani są do umieszczenia informacji o źródłach finansowania i wsparcia badań (financial disclosure).
 12. Wszystkie wykryte formy nieetycznego zachowania będą eliminowane zgodnie z dostępnymi środkami prawnymi.
 13. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie http://omatko.im.pwr.wroc.pl/
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 2 listopada 2020 r. do zakończenia Wydarzenia.