Main menu
OMatKo!!!Regulamin

Regulamin

VIII Ogólnopolska Konferencja Studentów “OMatKo!!!”


Regulamin Konferencji

 

1. Postanowienia ogólne

1.     VIII edycja Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów „OMatKo!!!”, zwana jest w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywającą się w terminie 27-28 listopada 2021 roku w formie on-line.

2.     Organizatorem Konferencji jest Samorząd Studencki Wydziału Matematyki, zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem, we współpracy z Fundacją MANUS.

3.     Adres Organizatora: Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, budynek C-11, Janiszewskiego 14a, 50-372 Wrocław.

4.     Konferencja jest konkursem naukowym.

5.     Uczestnik, zgłaszając swój udział w konferencji, poprzez wypełnienie formularza zapisowego, poświadcza znajomość niniejszego regulaminu.

6.     Regulamin dotyczy wszystkich osób biorących udział w Konferencji.

7.     Prelekcje w czasie Konferencji będą podzielone na dwa bloki: „Matematyka teoretyczna” i „Matematyka stosowana”. Prelekcje w ramach tych bloków będą się odbywać równolegle.

8.     Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem http://omatko.im.pwr.wroc.pl.

9.     Celem Wydarzenia jest rozwój naukowy studentów i doktorantów, szerzenie oraz
popularyzacja matematyki i jej zastosowań, a także promocja Wrocławia oraz Politechniki Wrocławskiej na arenie ogólnopolskiej, co znacznie ułatwia nawiązanie współpracy z innymi uczelniami wyższymi w Polsce. Dzięki idei „studenci - studentom”, przyświecającej Organizatorom Konferencji, Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, wyników badań i problemów naukowych.

2. Wymagania techniczne

1.     Rejestracja, przeglądanie strony internetowej oraz udział w Konferencji online wymaga połączenia z Internetem. Należy korzystać z urządzenia i sieci Internet.

2.     Wydarzenie odbędzie się przy wykorzystaniu platform Zoom oraz Discord.

3. Zasady uczestnictwa

1.     Uczestnikami Konferencji są studenci i doktoranci kierunków: matematyka oraz matematyka stosowana i im pokrewnych, absolwenci, przedstawiciele Sponsorów oraz zaproszeni przez Organizatorów Goście.

2.     Absolwenci mogą brać bierny udział w Konferencji, tzn. nie mogą wygłaszać referatów, prezentować plakatów ani koła naukowego.

3.     W Konferencji mogą wziąć udział wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia.

4.     Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowywania się poleceniom Organizatora lub osób przez niego upoważnionych.

5.     Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu oraz zakłócanie porządku publicznego upoważnia Organizatora do wykluczenia tej osoby z udziału w Wydarzeniu.

6.     Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub odłączenia Uczestnika od streamingu online przy niepożądanym zachowaniu Uczestnika w trakcie Konferencji Online.

7.     Warunkami udziału w Konferencji są:

1.   Uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 10 złotych dla studentów i doktorantów, 15 zł dla absolwentów w przeciągu trzech dni od daty rejestracji,

2.   Przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres e-mail omatko@pwr.edu.pl.

8.     Rejestracja na Wydarzenie odbywa się od 25.10.2021 do 26.11.2021. W przypadku otrzymania liczby zgłoszeń przekraczającej możliwości Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.

9.     Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu rejestracji na Wydarzenie.

10. Opłatę za uczestnictwo w Konferencji należy wnieść przez portal polibudka.pl. Odnośnik do wykupienia uczestnictwa w Konferencji zostanie podany na stronie Konferencji oraz na Fanpage’u Konferencji i Wydarzeniu na portalu Facebook.

11. Na indywidualną prośbę Uczestnika Fundacja MANUS wystawi fakturę VAT za udział w Konferencji. Chęć otrzymania faktury VAT Uczestnik zobowiązany jest zgłosić podczas zakupu biletu na Konferencję przez portal polibudka.pl. Konieczne jest wtedy podanie wszelkich niezbędnych do faktury danych, w tym NIP. Późniejsze prośby o wystawienie faktury VAT nie zostaną zrealizowane.

12. Potwierdzenie rejestracji otrzymane drogą elektroniczną jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia. O nie zakwalifikowaniu zgłoszenia, z przyczyn merytorycznych bądź formalnych, zainteresowana osoba zostanie poinformowana odrębnie drogą elektroniczną.

13. Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą uwzględniane.

14. Uczestnictwo w Konferencji może mieć charakter czynny (tj. wygłaszanie prezentacji, prezentacja plakatu lub koła naukowego) lub bierny (słuchanie prelekcji, głosowanie).

15. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana drogą mailową. Rezygnację należy przesłać na adres omatko@pwr.edu.pl.

16. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji nie przysługuje mu zwrot opłaty.

17. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej w trakcie Wydarzenia.

4. Prelekcje, plakaty, koła naukowe

1.     Warunkiem koniecznym, by wygłosić prelekcję w trakcie Konferencji, jest zgłoszenie autora, tematu referatu wraz z abstraktem oraz nazwy bloku (‘Matematyka Teoretyczna‘ lub ‘Matematyka Stosowana‘), w ramach którego ma się odbyć prezentacja, w terminie do 16 listopada 2021 r. W razie obawy o problemy techniczne po stronie Prelegenta, można przesłać nagranie prezentacji do 24 listopada 2021 r. Nagranie to może zostać wykorzystane w trakcie Konferencji jako jego pełnoprawna prezentacja. Niezbędne informacje należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres omatko@pwr.edu.pl.

2.     Warunkiem koniecznym prezentacji plakatu naukowego na sesji plakatowej jest zgłoszenie autora, tematu w terminie do 16 listopada 2021 r. oraz przesłanie gotowego plakatu do 24 listopada 2021 r. Niezbędne informacje należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres omatko@pwr.edu.pl.

3.     Prezentacja koła naukowego będzie miała formę prelekcji. Warunkiem koniecznym wystąpienia jako koło naukowe podczas Konferencji jest przesłanie krótkiego opisu koła wraz z listą uczestników będących członkami koła oraz tematu referatu wraz z abstraktem w terminie do 16 listopada 2021 r.  Niezbędne informacje należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres omatko@pwr.edu.pl.

4.     Spośród nadesłanych zgłoszeń w kategorii prelekcja, plakat, koło naukowe Organizatorzy do 20 listopada wybiorą te, które zostaną zaprezentowane na Konferencji. Pozostałe trafią na listę rezerwową.

5.     W sytuacji gdy zgłoszeń prelekcji z jednego bloku tematycznego będzie znacznie więcej, Organizator może zdecydować o przyjęciu większej liczby referatów z tego bloku kosztem drugiego bloku.

6.     Organizatorzy do 20 listopada powiadomią Prelegentów, czy ich prelekcje, plakaty, koła naukowe zostały wybrane. Uczestnicy są zobowiązani do 24 listopada potwierdzić chęć prezentacji.

7.     W przypadku, gdy Prelegent zrezygnuje z możliwości przedstawienia prelekcji, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail na adres omatko@pwr.edu.pl.

8.     W przypadku braku potwierdzenia lub rezygnacji z chęci wygłaszania prelekcji Organizator zaprasza kolejną osobę z listy rezerwowej.

9.   Dopuszczone do Konferencji referaty i plakaty zostają zakwalifikowane do Konkursu na najlepsze wystąpienie w kategoriach referat oraz plakat, zwany dalej Konkursem. Zasady wyboru zwycięzców określa odrębny Regulamin Konkursu.

5. Własność intelektualna

1.     Tytuł i program Konferencji, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Konferencji jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.

2.     Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora lub osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi. Kopiowanie materiałów konferencyjnych lub/i nagrywanie Konferencji online, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.     Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji.

6. Odpowiedzialność

1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1.     niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika,

2.     brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego dostępności,

3.     słabe warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie, niezbędne do korzystania z Konferencji online ,

4.     poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą rejestracji;

5.     poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator,

6.     poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Konferencji przez Organizatora w wyniku zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu Organizator.

2.     Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Konferencji online.

7. Reklamacje

1.     Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.

2.     Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji.

3.     Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

4.     Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni.

8. Postanowienia końcowe

1.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o wszelkich ewentualnych zmianach w Regulaminie.

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Wydarzenia.

3.     W sytuacji gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, opłata konferencyjna zostanie zwrócona Uczestnikom na wskazane przez nich konta bankowe.

4.     W przypadku gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.

5.     Organizator zapewnia bezpieczny przebieg Wydarzenia tylko, gdy wszyscy Uczestnicy przestrzegają Regulaminu oraz prawa polskiego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za skutki i konsekwencje czynów, będące wynikiem nieprzestrzegania postanowień oraz zarządzeń Organizatorów.

6.     Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

7.     Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.

8.     Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

9.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.  Zgodnie z Ustawą o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator Wydarzenia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mailowy, uczelnia, wydział, stopień studiów, kierunek, numer indeksu, adres zamieszkania, numer telefonu) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Wydarzenia oraz w ograniczonym zakresie (imię, nazwisko, uczelnia) do oficjalnego ogłoszenia laureatów nagród.

11.  Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki właściwych dla nauki, tj. wystrzegania się zachowań opisanych jako guest-authorship, ghostwriting, plagiat, autoplagiat, jak również zobowiązani są do umieszczenia informacji o źródłach finansowania i wsparcia badań (financial disclosure).

12.  Wszystkie wykryte formy nieetycznego zachowania będą eliminowane zgodnie z dostępnymi środkami prawnymi.

13.  Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie http://omatko.im.pwr.wroc.pl/

14.  Regulamin obowiązuje od dnia 25 października 2021 r. do zakończenia Wydarzenia.


 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław.

 

Cel przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia przez Samorząd Studencki Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów „OMatKo”. Informujemy, iż podane przez Państwo dane (imię, nazwisko, uczelnia) mogą zostać użyte do udostępnienia wyników konkursów oraz plebiscytów przeprowadzanych w ramach Wydarzenia. Brak zgody na opisane w Regulaminie rozporządzanie przez Organizatora danymi uniemożliwia udział w Konferencji.

 

Odbiorcy danych:

Państwa dane nie zostają przekazywane żadnej jednostce poza samym Organizatorem.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres co najwyżej roku po oficjalnym zakończeniu Konferencji w celu zapewnienia Państwu oświadczeń uczestnictwa w Wydarzeniu. Po upłynięciu tego czasu zostaną one usunięte.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania. Mają również Państwo możliwość wniesienia o ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co jednoznaczne będzie z rezygnacją z udziału w Konferencji i wiąże się z podjęciem kroków opisanych w rozdziale trzecim Regulaminu.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

Regulamin Konkursu

1. Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs przeprowadzony  podczas VIII Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów „OMatKo!!!”.

2.   Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy.

3.   Organizatorem Konkursu jest Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Matematyki, Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss”, Koło Naukowe Inżynierii Finansowej oraz Koło Naukowe Matematyki.

4.   Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z portalem Facebook ani jego właścicielami.

5.    Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 ze zmianami).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.   Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych przebywająca na terenie Polski w trakcie trwania Konkursu.

2.   Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która jest uczestnikiem Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów „OMatKo!!!”.

3.   Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu
i zaakceptowania ich przed przystąpieniem do Konkursu.

4.   Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

5.   Uczestnikiem jest każdy, kto spełni warunek zapisany w § 4 pkt. 1 Regulaminu (dalej: Uczestnik).

3. Czas trwania Konkursu

1.   Konkurs trwa od 27 listopada do 28 listopada 2021 roku.

2.   Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony najpóźniej w dniu 28 listopada 2021 r., ale nie wcześniej niż po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

4. Zasady Konkursu i Nagrody

1.   Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie referatu w wybranym bloku: matematyki stosowanej bądź matematyki teoretycznej lub wystawienie plakatu.

2.   Długość wystąpienia referenta będzie trwać 15 minut.

3.   Kryterium oceny w każdej kategorii jest liczba punktów oddanych na wystąpienia przez komisję, w której skład wchodzą studenci i doktoranci kierunków technicznych oraz ścisłych.

4.   Punkty przyznawane za referaty będą przyznawane w skali od 1 do 5 w 2 kategoriach - „merytoryka” oraz forma prezentacji, które będą sumowane z wagami odpowiednio 0.6 i 0.4.

5.   Punkty przyznawane za plakat będą przyznawane w skali od 1 do 5 w 2 kategoriach - „merytoryka” oraz estetyka”, które będą sumowane z wagami odpowiednio 0.8 i 0.2.

6.   Zwycięzcami w każdej z kategorii zostają trzej referenci oraz trzej autorzy plakatów, których referat/plakat uzyskają największą liczbą punktów w danej kategorii, w odpowiedniej kolejności.

7.   W przypadku remisu decydujący głos ma zespół ekspertów powołany z grona pracowników naukowych Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej.

8.   Zwycięzcy Konkursu na referat w blokach: matematyki stosowanej oraz matematyki teoretycznej otrzymają nagrody rzeczowe w postaci:
I miejsce - hulajnoga elektryczna,
II miejsce - tablet,
III miejsce - czytnik ebooków.

9.   Zwycięzcy Konkursu na plakat otrzymają nagrody rzeczowe w postaci:
I miejsce - tablet,
II miejsce - czytnik ebooków,
III miejsce - smartband.

10.   Komisja może wyróżnić maksymalnie dziesięć innych uczestników, przyznając dodatkowe nagrody rzeczowe, takie jak:
- tablet graficzny,
- głośniki bezprzewodowe,
- gra planszowa,
- karta podarunkowa.

11. Każda osoba uprawniona do udziału w Konkursie może wysłać maksymalnie jedno zgłoszenie w jednej kategorii. W przypadku wysłania więcej niż jednego zgłoszenia, odrzucane są wszystkie zgłoszenia za wyjątkiem przesłanego najpóźniej.

11. Organizatorzy Konferencji weryfikują zgodność Zgłoszenia z wymogami formalnymi. Jeśli dane Zgłoszenie nie spełnia jednego lub więcej z tych wymogów, zostaje wykluczone i nie bierze udziału w Konkursie.

12. Nagrody w Konkursie nie przekraczają jednostkowo wartości kwoty 2000 złotych.

5. Wydanie Nagrody

1.   Informacja o zakończeniu Konkursu i ogłoszenie Zwycięzców zostanie opublikowana na Stronie Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów „OMatKo!!!” oraz podczas oficjalnego zakończenia Konferencji.

2.   Zwycięzca konkursu w terminie 48 godzin od ogłoszenia wyników konkursu jest zobowiązany do przekazania niezbędnych danych do odbioru Nagrody. Nagroda może zostać wysłana lub odebrana osobiście we Wrocławiu zależnie od wyboru dokonanego przez Zwycięzcę
i możliwości Organizatora.

3.   Organizator zastrzega, że równowartość Nagrody nie może być wypłacona w gotówce.

4.   W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania Nagrody, Zwycięzca traci uprawnienia do odbioru Nagrody.

5.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych przez Zwycięzcę.


6. Postanowienia końcowe

1.   Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

2.   Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

3.   Konkurs podlega prawu polskiemu.